Πολυετής εμπειρία εκπαίδευσης νέων οδηγών
Πολυετής εμπειρία εκπαίδευσης νέων οδηγών
Στόχος μας, η ανάπτυξη συνείδησης "Ασφαλούς Οδήγησης"
Στοχος μας, η ανάπτυξη συνείδησης
"Ασφαλούς Οδήγησης"
Κατανόηση των θεωρητικών στοιχείων μέσω πρακτικής εκπαίδευσης.
Κατανόηση των θεωρητικών στοιχείων μέσω πρακτικής εκπαίδευσης.
Slider

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ


ΑΜ - Άδεια Οδήγησης Μοτοποδηλάτου έως 50 κ.ε.

Δικαίωμα οδήγησης:
Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα.
Δηλαδή δίτρoχo ή τρίτρoχo όχημα, του οποίου η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 Km/h την ώρα και, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του δεν υπερβαίνει τα 50 cc.
Επίσης ως μοτοποδήλατο λογίζεται και το ελαφρό τετράτροχο όχημα του οποίου το απόβαρο κενού οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους του καυσίμου ή του μίγματος καυσίμου – ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, είναι μικρότερο των 350 kgr, η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 Km/h την ώρα και ο κυλινδρισμός του κινητήρα του δεν υπερβαίνει τα 50 cc, προκειμένου για κινητήρα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη ή η μέγιστη καθαρή ισχύς τα 4Κw, προκειμένου για κινητήρες άλλου τύπου.

Ελάχιστο Όριο Ηλικίας: 16ετων +

Μάθε περισσότερα…

Α1 - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 125 κ.ε. μέγιστη ισχύς 11 Kw

Δικαίωμα οδήγησης:
Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW.
Άδεια οδήγησης A1 ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ.

Ελάχιστο Όριο Ηλικίας: 18ετων +

Μάθε περισσότερα…

Α2 - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 35 Kw

Δικαίωμα οδήγησης:
Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.
Η κατηγορία Α2, ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1 και ΑΜ.

Ελάχιστο Όριο Ηλικίας: 20ετων +

Μάθε περισσότερα…

Α - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών

Δικαίωμα οδήγησης:
Οποιαδήποτε Μοτοσικλέτα και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW.
Άδεια οδήγησης A ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων των κατηγοριών ΑΜ,Α1,Α2.

Ελάχιστο Όριο Ηλικίας: 24ετων +

Μάθε περισσότερα…


Β1 - Άδεια Οδήγησης για τετράκυλα

Σημείωση:
Η κατηγορία αυτή πλέον χορηγείται μόνο σε ήδη κατόχους άδειας οδήγησης της εν λόγω κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από αρχές της αλλοδαπής, κατά την ανταλλαγή ή μετατροπή της σε ελληνική.
Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης Β1 είναι το 18ο έτος, συμπληρωμένο.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Ελάχιστο Όριο Ηλικίας: 18ετων +

Μάθε περισσότερα…

Β - Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου έως 8 +1 θέσεις & φορτηγό έως 3500 kg μικτό βάρος

Δικαίωμα οδήγησης Β κατηγορίας:
Αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών, εκτός από τον οδηγό.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg.
Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β που παρείχε το δικαίωμα οδήγησης τετράκυκλων μάζας κενού οχήματος έως 400 kg ή έως 500 kg στη περίπτωση οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων και του οποίου η μέγιστη ισχύς του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW (πλην των ελαφρών τετράκυκλων) εξακολουθεί να παρέχει το δικαίωμα αυτό.

Δικαίωμα οδήγησης Β96 κατηγορίας:
Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό την προυπόθεση ότι, η μάζα του συνδυασμού αυτού κυμαίνεται από τα 3.500 kg έως τα 4.250 kg.
Η άδεια αυτή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 4 της Υ.Α. A3/οικ 50984/7947/2013 και φέρει τον κοινοτικό κωδικό αριθμό 96 (B96).

Ελάχιστο Όριο Ηλικίας: 18ετων +

Μάθε περισσότερα…

ΒΕ - Άδεια Οδήγησης συζευγμένων οχημάτων (ρυμουλκό Β κατ. & ρυμουλκούμενο έως 3500 kg μικτό βάρος)

Δικαίωμα οδήγησης:
Σύνολα συζευγμένων οχημάτων, που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, όταν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκουμένου ή του ημιρυμουλκουμένου δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg (ενώ υπερβαίνει τα 750 kg).

Ελάχιστο Όριο Ηλικίας: 18ετων +

Μάθε περισσότερα…

C1 - Άδεια Οδήγησης Φορτηγού έως 7500 kg μικτό βάρος

Δικαίωμα Οδήγησης:
Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D) η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και είναι μικρότερη ή ίση των 7.500 kg, τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Ελάχιστο Όριο Ηλικίας: 18ετων +

Μάθε περισσότερα…

C1E - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα έως 12000 kg μικτό βάρος)

Δικαίωμα οδήγησης:
Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας C1 και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο,
με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg, και σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο όχημα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3.500 kg, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg

Ελάχιστο Όριο Ηλικίας: 18ετων +

Μάθε περισσότερα…

C - Άδεια Οδήγησης Φορτηγού

Δικαίωμα οδήγησης:
Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D) η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού.

Ελάχιστο Όριο Ηλικίας: 21ετων + (ή 18 ετών με Π.Ε.Ι.)

Μάθε περισσότερα…

CE - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)

Δικαίωμα οδήγησης:
Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται στην κατηγορία C και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.

Ελάχιστο Όριο Ηλικίας: 21ετων + (ή 18 ετών με Π.Ε.Ι.)

Μάθε περισσότερα…

D1 - Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου έως 16+1 θέσεις & μέχρι 8 μέτρα μήκος

Δικαίωμα Οδήγησης:
Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά μέχρι 16 επιβατών, εκτός του οδηγού, μέγιστου μήκους 8 m.

Ελάχιστο Όριο Ηλικίας: 21ετων +

Μάθε περισσότερα…

D1E - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα έως 16+1 θέσεις)

Δικαίωμα οδήγησης:
Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας D1 και ρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg.

Ελάχιστο Όριο Ηλικίας: 21ετων +

Μάθε περισσότερα…

D - Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου

Δικαίωμα οδήγησης:
Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D) η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού.

Ελάχιστο Όριο Ηλικίας: 24ετων + (ή 21 ετών με Π.Ε.Ι.)

Μάθε περισσότερα…

DE - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)

Δικαίωμα οδήγησης:
Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται στην κατηγορία D και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.

Ελάχιστο Όριο Ηλικίας: 24ετων + (ή 21 ετών με Π.Ε.Ι.)

Μάθε περισσότερα…


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝΟΔΗΓΕΙΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ALFA

 


 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ